Minggu, 20 Februari 2011

Prayer Beads 1000 Beads, from Pemphis Wood

Muslim Prayer Beads 1000 Beads, From Pemphis Wood

Misbaha, Masbaha, Masbahah, Tespih, Tesbih, Tasbeeh, Tasbih,  Sibha Prayer Beads, Subha Prayer Beads, Subhah Prayer Beads. 

(For other language please click google translate,

Para otro idioma, por favor haga clic google translate,
Cho ngôn ngữ khác xin vui lòng bấm vào google dịch,
Для іншої мови, будь ласка натисніть google translate,
Diğer dil tıklayınız için google translate,
สำหรับภาษาอื่น ๆ กรุณาคลิก google แปล,
För andra språk klicka google translate,
Za drug jezik, prosim kliknite google translate,
Pre iného jazyka, prosím kliknite google preložiť,
Для другой язык, пожалуйста, нажмите google перевести, 
Pentru alte limbi vă rugăm să faceţi clic pe google traduce,
Para outros idiomas, por favor clique o google translate,
W innym języku, kliknij google tłumaczenie,
For andre språk kan du klikke google oversette,
Kita kalba, prašome spustelėkite "google translate",
Google 번역 다른 언어를 클릭 하십시오,
Google翻訳言語クリックしてください。,
Per altre lingue si prega di cliccare google translate,
Más nyelv kattintson a google translate,
Für andere Sprache klicken Sie bitte Google übersetzen,
Pour autre langue s'il vous plaît cliquez sur google translate,
Toisella kielellä Napsauta google-Kääntäjä,
Muus keeles Palun kliki google translate,
Voor andere taal klikt u google translate,
I andre sprog kan du klikke på google Oversæt,
Pro jiný jazyk prosím klikněte google translate,
گوگل کا ترجمہ کے لیے دوسری زبان کریں پر کلک کریں ۔
对于其他语言单击 google 翻译,
للغة أخرى الرجاء انقر فوق ترجمة جوجل
За друг език, моля кликнете на google преводач, )


Available in :
- Misbaha, Masbaha, Masbahah, Tespih, Tesbih, Tasbeeh, Tasbih,  Sibha Prayer Beads, Subha Prayer Beads, Subhah Prayer Beads.
- Japa Malas, Jaap Mala, Japamala Mala, Juzu, Juzu prostration rosaries, Hindu Prayer Beads. (Click)
- Rosary, Komboskini, Chotki. (Click)
- Worry Beads, Begleri Beads, Komboloi, Kompoloi.


Setigi (Latin : Pemphis Acidula Forst JR) Pemphis is a possibly unispecific genus of maritime plants in family Lythraceae, represented by the type species, described in 1775, Pemphis acidula (Other species listed here, upon further scrutiny, may or may not be ajudged classifiable under Pemphis, but for the purposes of this article, Pemphis species are referred to as plural).
 Pemphis Acidula also known as , Santigi, Kabantigi,  Mentigi, Digging Stick Tree, Pemphis, Reef Barrier Mangrove, Reef Pemphis, Kōñe or Kiej, Kiejor, 
سيتيجي (لاتينية: بيمفيس أسيدولا Forst الابن) هو بيمفيس ربما أونيسبيسيفيك جنس من النباتات البحرية في الأسرة ليثراسيي،
ممثلة بالأنواع، ووصف في 1775، أسيدولا بيمفيس (الأنواع الأخرى المذكورة هنا، إلى مزيد من التمحيص، أيار/مايو، أو قد لا 
يمكن تصنيفها تحت بيمفيس أجودجيد ولكن لأغراض هذه المادة، يشار إلى الجمع الأنواع بيمفيس). 
Setigi (ラテン語: Pemphis Acidula フォルスト JR) Pemphis は、1775 年に記載されている種によって表される科ミソハギ科、海洋植物の可能性がある unispecific 属、Pemphis acidula (他の種がここでは、これ以上の調査に 5 月上場または ajudged Pemphis の下で分類されない場合がありますが、この記事の目的のための Pemphis 種には複数呼ばれます)。
Setigi (拉丁文: 芫花树头化冰霜 JR) 芫花是可能是 unispecific 属海洋植物的家庭 Lythraceae,由类型物种,在 1775 年所述、 芫花树头 (其他物种后进一步的审查,在这里,列出 5 月或可能不是 ajudged 分类下芫花,但为这篇文章的目的,水芫花物种会转介至为复数)。
Setigi (라틴어: Pemphis Acidula 포 JR) Pemphis은 가족 Lythraceae, 1775 년에 설명 된 형식 종에 의해 표현 해양 식물의 unispecific 속 가능 하 게, Pemphis acidula (다른 종족 여기에 나열 된 5 월 추가 정밀 검사 시 또는 원리도 Pemphis, 아래 분류할 수 없습니다 하지만이 문서에서는 Pemphis 종으로 복수 하 라고).   

"Beware of counterfeit goods. "
The original only in http://alambertuah.blogspot.com


Our company make high quality beads from original wood for prayer beads, bracelet, etc.
جعل شركتنا الخرز ذات جودة عالية من الخشب الأصلي للصلاة الخرز، وسوار، إلخ.
 


Prayer Beads 1000 Beads, From Setigi Wood


Specifications:
Beads Diameter : 7 mm (can be customise by order).
Available in : 99 Beads, 100 Beads, 108 Beads, and 1000 Beads. 
Origin of Wood : Karimun Jawa - Indonesia
Function as prayer beads, bracelet, etc:
Increase charisma, Anti Black Magic, Authority, Safety soul, Fortune, etc.


If you are interested can contact
087878664877 can sms (TexT) or telephone.
Email : ndra.alam@yahoo.com

الصلاة الخرز الخرز 1000، من الخشب سيتيجي
المواصفات:
القطر الخرز: 7 ملم (يمكن تخصيص بالترتيب).
متاح في: الخرز 99 والخرز 100، 108 الخرز والخرز 1000.
منشأ خشب: كاريمون جاوة-إندونيسيا 
تعمل كمسبحة الصلاة، سوار، إلخ:
كاريزما، مكافحة السحر الأسود، والسلطة، وزيادة سلامة الروح، فورتشن، إلخ.
إذا كنت مهتما يمكنك الاتصال   
يمكن 087878664877 الرسائل القصيرة (النص) أو الهاتف.
ndra.alam@yahoo.com البريد الإلكتروني:

祈りビーズ Setigi 木材からの 1000年ビーズします。

仕様:

ビーズの直径: 7 mm の (順序によってカスタマイズすることができます)。

利用できる: 99 ビーズ、100 ビーズ、108 ビーズと 1000年ビーズ。

木の起源: Karimun ジャワ - インドネシア

祈りビーズ、ブレスレット等として機能します。
増加のカリスマ性、抗ブラック マジック、機関、安全魂、占いなど。

興味のある方にお問い合わせくださいすることができます。

087878664877 することができます sms (テキスト) または電話。

E メール: ndra.alam@yahoo.com
祈祷珠 1000年珠,从 Setigi 木

规格:

珠直径: 7 毫米 (可以定制的顺序)。

在中可用: 99 珠、 100 珠、 108 珠和 1000年珠。

木材来源: Karimun 爪哇-印度尼西亚

作为念珠、 手链等功能:
增加个人魅力,反黑魔法、 权威、 安全的灵魂,财富,等等。

如果您有兴趣可以联系

087878664877 可以 sms (文本) 或电话。

电子邮件: ndra.alam@yahoo.com
기도 Setigi 나무에서 1000 구슬 비즈

사양:

비즈 직경: 7 mm (명령에 의해 조절할 수 있습니다).

사용할 수: 99, 100 구슬, 108 구슬, 구슬과 1000 구슬.

나무의 기원: Karimun 자와-인도네시아

염, 팔찌, 등으로 기능:
카리스마, 안티 블랙 매직, 권위, 증가 안전 영혼, 재산, 등등.

당신이 관심이 있다면 문의하실 수 있습니다.

087878664877 수 있는 sms (텍스트) 또는 전화입니다.

이메일: ndra.alam@yahoo.com
  
 
Link for another collection :


Our Woods Material and Making Process (Click here)

Our Other Muslim Prayer Beads Collection
Muslim Prayer Beads III, Click Here
Muslim Prayer Beads IV, Click Here
Muslim Prayer Beads V, Click Here

Muslim Prayer Beads from Sea Rattan (Tali Arus / Black Coral) Black, Click Here

Muslim Prayer Beads from Sea Rattan (Tali Arus / Black Coral)White, Click Here

Muslim Prayer Beads from Bufallo Horn, Click Here

Muslim Prayer Beads from Stone / Gemstone Beads, Click Here

Muslim Prayer Beads I, 1000 Beads, Click Here
Muslim Prayer Beads II,1000 Beads, Click Here
Muslim Prayer Beads III, 1000 Beads, Click Here

Muslim Prayer Beads from Kokka Wood I, Click Here
Muslim Prayer Beads from Kokka Wood II, Click Here

Muslim Prayer Beads from Phosphoric, Click Here

Various Wooden Beads, Click Here

Various Stone / Gemstone Beads, Click Here

Allah Written on Agate Stone, Click Here

Agarwood Product, Click Here

Agarwood Chip and Oil, Click Here

Sandalwood Product, Click Here

Sandalwood Chip and Oil, Click Here

Moldavite Stone, Click Here

Dzi Stone, Click Here

Ruby and Blue Sapphire, Click Here

Indonesia Pearl, Click Here

Proof of Delivery Receipt (AWB) and payment, Click Here

Testimonials (Click Here)

Tracking Online (Click Here)


rosekrans, молитви, růženec, rosenkrans, تسبیح, chapelet, जपमाला, गुलाब का बाग, 
rózsafüzér, talnaband, ロザリオ, rožančius, rožinis, rosário, чётки, rožni venec, radband, 
молитви з чотками, chuỗi tràng hạt, سُبْحَه، مَسبَحَه, der Rosenkranz, κομποσκοίνι, roosikrants,
rukousnauha, מַחרוֹזֶת, krunica, corona, 묵주, rožukronis, rozenkrans, różaniec, تسبیح, mătănii, 
ruženec, brojanica,  สายลูกประคำของคริสต์นิกาย, 天主教的念珠, گلاب کے پھولوں کا تختہ, 
(天主教)念珠串,念珠一串念珠
joga, йога, jóga, yoga, یوگا, योग, ヨガの行, bài tập yoga, يوغا: رياضَه هنديَّه تَعْ, ioga, das Yoga, γιόγκα, jooga, 요가, جوګ دهندوانو ذهني رياضت,